۱۳۹۴ اسفند ۱۷, دوشنبه

هشتم مارس روز جنبش زنان , روز جهانی زن را به تمامی زنان بخصوص زنان مبارز شادباش میگویم


هشتم مارس روز زن نیست .روز شورش زنان است این روز تجلی اراده زنان ازاده ای است که علیه تفکر حاکم مرد سالار ارتجاع حاکم برجهان؛ عصیان کرده و میکنند.هشتم مارس روز جنبش زنان است .جنبشی فرا طبقاطی ؛فرا ملیتی و حتی فرا جنسیتیست چون نماد تفکر مبارزه انسانهای ازادیخواه و برابری طلبیست که در این جنبش برای نابودی نا برابری و ستم مبارزه میکنند..پیشتازان این جنبش زنان اگاه و مبارزی هستند که اینده بشریت را میتوانند تعیین کنند.زن در زنجیر است تا بشریت در اسارت باقی بماند..ارتجاع جهانی به همین منظور برای از بین بردن ماهیت راستین اهداف انسانی جنبش و کمرنگ کردن اهمیت جنبش جهانی زنان این روز را بسان عید معمولی قلمداد مینمایاند. مرد سالاری ؛ تفکر ارتجاع حاکم جهان است .فرا جنسیتی و فرا طبقاطیست که ریشه مادی دارد حاکمان جهان با این ابزار؛ نابرابری و بیعدالتی را حفظ میکنند . سهم کار زنان در جهان با احتساب کار خانگی 68 درصد است حال انکه سهم زنان یعنی نصف جمعیت جهان از ثروت جهانی تنها 8 درصد است. جنبش زنان تفکر مبارزه متقابل علیه تفکر ارتجاع حاکم بر جهان است . جنبشیست که تمامی انسانهای برابری خواه و ازادیخواه در این مبارزه شرکت دارند.پیشگامان مبارز این جنبش ؛ زنان مبارز برای بزیر کشاندن جهان وارونه هستند زن در زنجیرست تا بشریت در اسارت باقی بماند زن را در زنجیر.جهل و خرافات و بردگی جنسی و بردگی خانگی و سکسی و ناموس پرستی و زنجیرهای رنگارنگ دیگر اسیر ساختند تا زن ازاد نتواند انسان ازاد پرورش دهد.بشریت زمانی ازاد خواهد گشت که افریننده اش ازاد باشد.زنده باد زن اگاه و مبارز .مادران فردایی که تفکر ستم گری و ستم پذیری را از ذهن فرزندانشان میزدایند.هر روزمان هشتم مارس و هشتم مارسمان پیروز ...........................................هشتم مارس روز زن مبارز و مبارزه زن است


Chattkonversationen är avslutad