۱۳۹۶ خرداد ۲۲, دوشنبه

فشار اطلاعات بر خانوادە دیاکو هاشمی برای تکذیب خبر مرگ وی + سند و عکس
پس از انتشار مرگ یک شهروند کُرد زیر شکنجە ادارە اطلاعات از سوی (هەنگاو) و انتشار گستردە این خبر در سایت‌های خبری، ادارە اطلاعات ایران فشارهای خود را بر خانوادە این شهروند کُرد افزایش دادە و از آنها می‌خواهند کە خبر را تکذیب نمایند.
امیر هاشمی در مصاحبەای با “هەنگاو” می‌گوید کە حاضر بە تکذیب این خبر نیست و هر نوشتەای کە بە نام من منتشر شود آن را رد می‌کنم.
“دیاکو هاشمی” ٢٤ سالە کە سال ٢٠١١ بە فنلاند رفتە و اقامت آنجا را گرفتە بود، حدودا دوماه پیش و از روی ناچاری و بە دلیل مریض بودن پدرش بە ایران باز گذشت، اما توسط ادارە اطلاعات کرج دستگیر و پس از ٤٠ روز جسد وی را تحویل خانوادەاش دادند.
پیشتر وب‌سایت حقوق بشری (هەنگاو) اعلام نمودە بود کە پس از دو ماه بازداشت دیاکو ، روز پنج‌شنبە ٤ خرداد ماه، ادارە اطلاعات کرج امیر پدر دیاکو را احضار و بە وی اعلام کردە بود فرزندت فوت شدە و همین امروز باید دفنش کنید.
امیر هاشمی اصالتا اهل روستای پشت تنگ روانسر بودە و مدت ١٥٥ سال می‌باشد کە بە همراه خانوادەاش در کرج زندگی می‌کند.
پس از دو هفتە اکنون ادارە اطلاعات متنی را در قالب یک نامە تحویل امیر هاشمی پدر دیاکو دادە وی از وی درخواست کردە است کە آن را بە نام خود پخش نماید.
در بخشی از این آمدە است ” بعد از مرگ فرزندم، سایتهای خارجی اقدام بە پخش شایعاتی مبنی بر مرگ وی زیر شکنجە ارگانهای دولتی شدەاند، انتظار دارم هر کس و هر گروهی کە ایجاد شایعە می‌کنند باید دلیل مستند ارائە نمایند و یا نسبت بە شایعە پراکنی بدون سند از هرگونە اظهار نظری اجتناب ورزند.”
در بخش پایانی این نامە کە وزارت اطلاعات از امیر هاشمی درخواست نمودە تا آن را منتشر و سپس در رسانەهای ایران نیز انتشار یابد، آمدە است ” من و خانوادەام در تمامی انتخابات قریب بە ٤٠ سال گذشتە برای قیام و دوام نظام اسلامی مشارکت داریم.
امیر هاشمی در پایان اعلام کرد کە مدت یک هفتە است کە ادارە اطلاعات فشارهای خود را بر من افزایش دادە و میخواهد این نامە را با نام خود منتشر نمایم، از همینجا اعلام می‌کنم کە من این نامە را انتشار نخواهم داد و هر کجا منتشر شود من مسئولیت آن را بر عهدە نخواهم گرفت.
نیروهای ادارە اطلاعات اجازە ندادەاند جنازە دیاکو را بە کرماشان (کرمانشاه) برگردانند و خانوادە وی بالاجبار و در سکوت جسدش را در کرج دفن کردەاند.
خبرنگار (هەنگاو) در اینبارە اعلام کرد ادارە اطلاعات از امیر هاشـمی تعهد کتبی اخذ نمودە مبنی بر اینکە کە نباید این خبر در رسانەها منتشر شود.
جسد دیاکو هاشمی در قبرستان “بهشت سکینە” اتوبان کرج بە قزوین، نرسیدە بە کردام، قطعە ٣٢٢ و ردیف ٣٧ دفن شدە است.   فاضل صادقی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر